GIRONEWS #6 : QUARTO POSTO PER ANDREETTA A TERME LUIGIANE