GIRONEWS #16 : LA TAPPA REGINA CON MORTIROLO E STELVIO